içinde ,

Varna Savaşı

  

Varna Savaşı resimleri

Varna Savaşı

İslam Alemi’nin huzuru için ve İslam düşmanlarına haddini bildirmek için büyük gayret göstermiş,bu gayretiyle muvaffak ve muzaffer olmuş Padişah II.Murad,bu çalışmalar neticesinde yorulduğunu ileri sürerek oğlu II.Mehmet‘i tahta oturtarak kendisi Manisa’da istirahata çekilmişti.Sultan Mehmet,Ağustos 1444’te tahta ilk oturuşunda 12 yaşında bulunmaktaydı.

   Osmanlı tahtına küçük bir çocuğun oturduğunu duyan Osmanlı düşmanları ümitlenmişlerdi.Karaman Hükümdarı İbrahim Bey,Macaristan ve Lehistan kralı Ladislas’a bir mektup yazarak,padişah’ın yorulduğunu tahta Manisa Sancak Bey’i olan 12 yaşındaki oğluna bıraktığını,Osmanlıları mağlup etmek için beklenen fırsatın geldiğini söylemişti.Macar kralı Ladislas nasıl anlaşmaya bozarım diye düşünüyordu,çünkü Osmanlı Devleti ile 10 yıllık barış antlaşması imzalamıştı.Fakat Haçlı ahlakı ortaya çıkarak(!) Macar kralının imdadına yetişir.. Papa’nın vekili Kardinal Jülyen Sezerini “Hıristiyan olmayanlara karşı verilen sözü tutmakta mecburiyet yoktur.” demiştir.Böylelikle 4 Ağustos 1444’te Edirne-Segedin Antlaşması bozulmuştur.

   1 Eylül 1444’te Segedin’den hareket eden Haçlı ordusu 16 Eylül’de Orsova’ya gelmişti.Burada beş gün kaldıktan sonra 20 Eylül’De Orsova’dan hareket etmişti.Tuna’yı geçtikten sonra 14 Ekim 1444’te Niğbolu önlerine geldi.Kaleyi Mehmed Bey kumandasında bir avuç Osmanlı askeri müdafaa etmekteydi.

   Haçlılar günlerce devam eden hücumlarına rağmen kaleyi ele geçiremediler.Mehmed Bey sık sık düşman saflarına yıldırım gibi atılmakta,düşman saflarını karıştırıp darmadağın ettikten sonra haçlı esirleriyle geri dönmekteydi.Niğbolu Kalesi’ni bir türlü zaptedememişlerdi.Hünyadi Yanoş kale önünde daha fazla kalmayı münasip görmeyerek ileri harekata devam edilmesini istemişti.

   Bu olaylar sırasında Sultan Mehmed babasına tarihi bir mektup göndererek şöyle der: “Saltanat kendilerine ait ise def’i a’daya mübaşeretleri farz-ı ayındır.Yok eğer bu canibe ait ise ulülemre itaat lüzumu zamîr-i müzmirlerinin malûmudur.

   Daha net ifadeyle Sultan Mehmed: “Eğer padişah biz isek size emrediyoruz,gelip ordunuzun başına geçin;yok siz iseniz,gelip devletinizi müdafaa edin!” diyordu.Bu mektup üzerine II.Murad Manisa’dan 40 bin askerle Edirne doğru hareket etti.Edirne’de Rumeli dolaylarındaki kuvvetlerin de Osmanlı ordusuna katılması üzerine Osmanlı ordusu hızla Haçlıların üzerine yürüdü.

   10 Kasım 1444 günü iki ordu karşı karşıya savaş nizamına girmişlerdi.

   Osmanlı ordusunun sağ cenahında Turhan Bey kumanda etmekteydi.Rumeli askeri bu cenahta yer almıştı.Sol cenahı Akıncılar ve Azaplar tutmaktaydı.Merkezde Anadolu askerleri vardı.Bu askerlere Karaca Paşa kumanda etmekteydi.Yeniçeriler ve Sipahiler ordunun üçüncü hattını teşkil etmekteydi.Sultan II.Murad merkezden tüm orduyu idare etmekteydi.Ordunun en önünde bir asker,mızrağın ucuna geçirilmiş Segedin sulh antlaşmasını taşımaktaydı.Haçlıların yaptığı ahmaklık ve döneklik yüzlerine vurulmuş oluyordu.

   Savaş Haçlı ordusunun taarruzu ile başladı.Hünyadi Yanoş Osmanlı ordusunun sağ kanadına hücum etti.Sağ kanat bu ani hücum üzerine bozulmuştu.Macar kralı Ladislas da merkeze saldırdı.Sultan II.Murad sol cenahın da geri çekilmesini emretmişti.Sultan Murad yerinde sebat ediyor,kuvvetleriyle birlikte bir adım bile geri çekilmiyordu.Muharebenin en kızgın anında Timurtaş adlı bir yeniçeri kral Ladislas’ın atının ayağını kesti,yere düşen kralın başını ise Yayabaşı Hızır Ağa kesmişti.Daha sonra kesilen baş Edirne Segedin antlaşması metni ile birlikte mızrağa geçirildi.Bu manzarayı gören Macarlar ve Ulahlar telaşla kaçmaya başladı.Kaçanların bir kısmı Tuna’da boğulmuştu.Haçlıların kumandanı Hünyadi Yanoş kaçarak kurtulmuştu.Kesin zafer Osmanlı Devletinindi…

Binlerce Haçlı esir alınmıştı.

   Bu kazanılan zaferden dolayı İslam aleminde büyük sevinç yaşandı.Abbasi Sultanı Çakmak Han Osmanlılara şu sözü söylüyordu “Allah yardımcın olsun Osmanoğlu!

   Bu zafer,Bizans’ın 9 yıl sonraki âkıbetini de belli etmişti.Ve Bizans,Sultan Mehmed Han’ın yumruğu karşısında gücünden çok şey kaybetmiştir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Osmanlı'da Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-Ders Notları