içinde

Kürt diyasporası

Kürt diasporası Kürdistan olarak anılan ve Orta Doğu’da bulunan coğrafî bölge dışındaki Kürt topluluklarını tanımlamaktadır ve genel olarak Türkiye, İran, Irak ve Suriye sınırlarında kalan coğrafî bölgedeki özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru gelişen siyasî çatışmalar ve ihtilaflar sebebiyle gerçekleşen göçlerin bir sonucudur.[11]

Göçler sonucu oluşan Kürt diasporası özellikle Batı Avrupa’da yoğunluktadır; Batı Avrupa dışında özellikle Orta Doğu’nun farklı bölgelerinde (Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Kürdistan bölgesi hariç), Orta Asya ve Kuzey Amerika’da kayda değer Kürt toplulukları bulunmaktadır.[12][11]

Almanya’nın Hamburg kentindeki bir Kürt mitinginden görüntü; 1996.Paris Kürt Enstitüsü’nün verdiği verilere göre Almanya’da 500.000 – 600.000, Fransa’da 100.000 – 120.000, Hollanda’da 70.000 – 80.000, İsviçre’de 60.000 – 70.000, Belçika’da 50.000 – 60.000, Avusturya’da 50.000 – 60.000, İsveç’te 25.000 – 30.000, Birleşik Krallık’ta 20.000 – 25.000, Yunanistan’da 20.000 – 25.000, Danimarka’da 8.000 – 10.000, Norveç’te 4.000 – 5.000, İtalya’da 3.000 – 4.000, Finlandiya’da 2.000 – 3.000, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 15.000 – 20.000 ve Kanada’da 6.000’i aşkın Kürt yaşamaktadır.[32] Diasporalar Ansiklopedisi (Encyclopedia of Diasporas) de diaspora dağılımını, Paris Kürt Enstitüsü’nün sayılarına benzer sayılarla ifade etmiştir. Orta Doğu’da, Lübnan ve İsrail’de de kayda değer Kürt toplulukları yaşamakta[12], Lübnan’daki Kürtlerin sayısının 75.000 – 100.000 arasında olduğu,[11] İsrail’deki Kürt Yahudilerin sayısınınsa yaklaşık olarak 100.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.[12] Ayrıca 20. yüzyılın ikinci yarısında Sovyetler Birliği sayıları 500.000 olduğu sanılan bir Kürt topluluğuna ev sahipliği yapmaktaydı; bununla birlikte Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası bölgedeki Kürt toplulukları, gerek bölge içinde gerekse bölge dışında, farklı yerlere göç etmişlerdir. Bunun başlıca sebepleri arasında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası yaşanan Kafkaslarda oluşan bağımsız cumhuriyetlerdeki, özellikle de etnik temellere dayanan, silahlı çatışmalar büyük bir rol oynamıştır.[12] Bugün büyük bölümü göçmüş olan Ermeni Kürtleri’nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan gibi ülkelerdeki Kürtler de büyük oranda göçme eğilimindedirler; bölgede göç alan ülkelere örnek olaraksa Kazakistan ve Rusya verilebilir.[12] Bugün bölgedeki Kürt toplulukları hakkında az sayıda güvenilir bilgi bulunmaktadır.[12]

Özellikle Avrupa’daki ilk Kürt topluluklarının geçmişi daha erken dönemlere dayandırılabilse de, genel olarak Kürt diasporası özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan birçok siyasî gelişme, silahlı ihtilaf, savaş, şiddet olayı ve yıkım sebebiyle olmuştur. Örneğin, 1946’da Kürt Cumhuriyeti’nin İran tarafından mağlup edilmesi sonrasında bölgedeki birçok Kürt Irak’a ve Sovyetler Birliği’ne kaçmıştır. 1950’lerde gerçekleşen, 1953 tarihli İran’daki darbe ile 1958 tarihli Bağdat’ta gerçekleşen mültecilere yol açmış; İran’daki sonrasında bazı Kürtler Sovyetler Birliği’ne ve Doğru Avrupa’ya kaçarken, Bağdat’taki sebebiyle bazı Kürtler Birleşik Krallık’a ve İran’a kaçmıştır. Sonrasında özellikle bağımsız bir Kürt devletini hedefleyen hareketlerin yenilgisi sonucu birçok Kürt Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelere, Batı’ya iltica etmiştir. Sayılarının 200.000 civarı olduğu tahmin edilen bu mülteci gruplarının Batı’daki Kürt diasporasının temelini oluşturduğu ve ilk kalıcı Kürt toplulukları olduğu düşünülmektedir. 1990’lara doğru Irak’taki Kürt köylerinin yıkımı da Kürt diasporasının gelişiminde önemli bir rol oynamış birçok Kürt ülke dışına çıkmıştır. Türkiye’de 1980 Askerî Darbesi ve sonrasında ortaya çıkan ve etkinliğini hâlen koruyan Kürt ayrılıkçı hareketi ve bu ortaya çıkan çatışmalar ve şiddet olayları sonucu birçok Kürt başta Avrupa olmak üzere Batı’ya göç etmiştir.[11] Aynı zamanda gerek zorunlu şehirleşme gerekse şiddet olayları sebebiyle ülkesi içinde yerinden edilen kişilerin sayılarının 1.7 milyon[33] ile 2,5 – 3 milyon[34] arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Genel olarak Kürt topluluklarının yaşadıkları ülkelerdeki asimilasyonuna yönelik çabalar Kürt topluluklarında birçok karşıt hareketin doğmasına sebep olmuş, meydana gelen şiddet olayları ve çatışmalar, İran’da 1979’dan, Türkiye’de ise 1984’ten bugüne kadar varlığını korumuş ve korumaya devam etmekteyken Irak’ta 1961’den 2003’e kadar varlığını sürdürmüştür.[11]

Bununla birlikte Kürt diasporasının oluşumundaki tek faktör tarihî coğrafî bölgelerindeki ihtilaflar ve siyasî gelişmeler değildir: özellikle ekonomik sıkıntılar ve dünya ekonomisindeki çeşitli olaylar Kürt diasporasının oluşumunda önemli bir yere sahip olmuş; örneğin 1960’larda Batı Avrupa’da gerçekleşen ekonomik patlama bölgeye birçok Kürt topluluğun göçmesine sebep olmuştur.[

Avrupa’daki Kürt topluluklarının kökeni 19. yüzyılın sonlarına kadar sürülebilir; örneğin başlangıçta 1898’de Kahire’de kurulmuş olan ilk Kürt gazetesi, Kürdistan, çeşitli baskılar sonucu Cenevre’ye daha sonra da Britanya’ya taşınmıştır.[11] Bununla birlikte Avrupa’daki Kürt varlığı küçük sayılarda kalmış, 20. yüzyılın ilk dönemlerinde de etkin bir sayıya ulaşılmamıştır. Bununla birlikte zamanla Avrupa’daki sayıları artan Kürt topluluğu özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında bölgede etkin bir azınlık haline gelmiş örneğin 1948’ten itibaren bir süre boyunca Paris’te Bulletin du Centre d’Études Kurdes isimli yayını yayımlamıştırlar.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Kürt Şehri Musul Bölüşülemedi [23 Ocak 1923]

Spitzer'den Yeni Bir Sürpriz