Menü
içinde ,

Türk Mitolojisnde Yer Ve Gök Kavramı

TÜRK! Mitolojisinde
“YER ve YERALTI”

Yukarıda Mavi Gök
Aşağıda Yağız Yer
Yaratıldığında,…”

Göktürk Yazıtları

1. TÜRKLERDE, “YERE”, “KARA” VE “KARAYER” ANLAYIŞLARI

“Yer”sözü, eski türkçede de tıpkı Avrupa dillerinde olduğu gibi, toprak, bölge, dünya yuvarlağı ile yeryüzü anlamına gelirdi. Çindeki “Ti” sözü de, “Yer”in ifade ettiği bütün anlamları kendinde toplardı. Yer, maddî yönü ile bir topraktı. Anadolu Türklerinin deyimi ile”Kara toprak”.Bizi besleyen, ama sonunda da, yine bizi sinesinde saracak olan toprak. Bu sebeple eski Türkler “mezara” da “yerçün” yani “yerci” demişlerdi. “yere batmak”, “yere bat!” yani “Kaybolmak”, “yok ol”sözleri de, hep bu büyük sonla ilgili deyimlerdi.

Yer sözünün ikinci anlamı da arazî, toprak, bölge, diyar, memleket, kara ve nihayet, yer dediğimiz şeylerdi. Fransızlar buna “la terre”, Almanlar “das Land” derler. Eski türkçede bu deyimin içtimaî anlamları da vardı. Eski Türkler zaman zaman “Yurt, il ve vatana” da yer derlerdi. Onlara göre “hemşehri”, bir yerdeş idi. Yerli ve yurtdaş da, bu eski deyimin nihayet bir devamından başka bir şey değildi. Su ile ilgisi olmayan toprak parçalarına, bugün niçin “kara” dediğimiz üzerinde durmayacağız. Ama şunu da söyleyelim ki, yalnız biz de değil; Ortaasya ve Sibirya Türklerinde bile, yere hep “kara yer” denirdi. Yere, kara denmesi de, yalnızca Anadoluda başlamış değildir. Ortaasyalı çok eski bir Türk şairi şöyle diyor:

“Ediz arştın, altın karaga tegi”

“En yüksekteki gökten, en aşağıdaki yere kadar”. Göğün özelliği yücelik (edizlik), yerin ise aşağılık, en altlık, (altın) idi. Bu suretle kainatta “dikine olarak iki uç” vardı. “Yukarıda gök ve aşağıda ise kara”, yani yer vardı. Bu örneklerden de açık olarak görebiliyoruz ki, eski Türkler yere, yalnızca “kara” demekle de yetinebiliyorlardı. Yerin rengi üzerinde, diğer bölümlerimizde duracağız. Yalnız, yere “kara” diyerek geçen Karacaoğlanın şu şiirini de almadan geçemeyeceğiz:

“Evvel sen de yücelerden uçardın,
“Şimdi enginlere indin mi gönül?
“Derya, deniz, dağ, taş demez geçerdin,
“Karada menzilin, adın mı gönül?

Yerin de tabiî olarak türlü türlü çeşitleri vardı. Eski türkçede, türlü yerler için, çeşit çeşit deyimler söylenirdi. Ağaçsız yerlere, “ak yer”, çöllere”çölig yer”, ormanlık bölgelere de “bükli yer”v.s. denirdi. Bugün Anadoluda’da, küçük orman parçalarına “bük” denir. Eski Türkler, kılavuzlara da “yerçi” demişlerdi. Çünkü kılavuz, yeri ve bölgeyi tanıyan, yol açan ve yer hakkında bilgi veren bir kimse idi. Savaşçı Türklerde “Kılavuzluk”, çok önemli bir meslekti.

2. “TÜRK YERİNİ VE SUYUNU”, RUHLAR İLE TANRI KORUYOR

“Kutsal yerler ile bölgeler”de, Türk düşünce tarihinin en önemli kısımlarını teşkil ederler. Türklere göre bazı yerler, Kabe toprağı gibi kutsal yerlerdi. Türklerin düşünce düzenine göre bu yerler, yalnızca coğrafya anlamında bir bölge değil idiler. Bu yerlerin yeri ve suyu, kutsal ruhlar tarafından temsil ediliyor ve korunuyordu. Bugünkü türkçemizde,”yer” dendiği zaman, toprağı ve içinde akan suları ile birlikte, bir arazi parçası hatırımıza gelir. Bu anlayış eski Türklerde de vardı. Fakat yer, “toprak” anlamında kullanılınca, o zaman durum değişiyordu. Çünkü yer, yani toprak ayrı; sular ise, ayrı kutsallıklara sahip idiler. “Yeri ve suyu koruyan ruhlar” da, yine ayrı ruhlar idiler. Bu sebeple eski Türk yazıtları, Türk milletinin bir yere konduklarını söylemek isterlerken, “o yerin, yerine suyun kondular”, şeklinde bir ifade kullanırlardı. Meselâ aynı anlama gelen, “Yerin-gerü, subıngaru konadı” deyimi, bunun en açık bir örneğidir. “Yerin, yani toprak ile suyun ruhları, yalnız kendine konan Türk milletinin koruyucu melekleri değil; Türk milletini idare eden Türk kağanlarının da başarı ve kut vericileri idiler”.

“Yer bütünü ile, tıpkı gök gibi, kutsal ve ayrı bir bütündü. Yerde, Türk milletinin töresi ve ictimaî düzeni, yer ile göğün isteğine göre kurulmuştu. Devlet içinde bir karışıklık veya bir isyanın meydana gelmesi, yer ile göğün isteğine aykırı idi”. Bu sebeple Türk Kağanları, isyan eden asileri mızraktan geçirdiklerini söylerler iken, bunun “yer ile gök tarafından emredildiğini” söylemeği de ihmal etmezlerdi. Meşhur Uygur hükûmdarı Bayançur Kağan, bu isyanları nasıl bastırdığını anlatırken şöyle diyordu:

“Kulum, künim budunıg, Tengri Yir ayu birti, anda sançdım!”: “Kölem ve cariyem olan bu budunu, Gök ile Yer emrettiği için, orada mızrakladım!”. Kuzey Altaylarda oturan Türklerin efsane ve masallarında da böyle deyimlere rastlayabiliyoruz. Meselâ iki savaşçı karşılaşınca birbirlerine: “Ne göğe ve ne de yere dua et!” derlerdi. Yani bununla da “Seni, benim elimden hiç kimse kurtaramaz”, demek isterlerdi. Bu metinlerde yer ile gök, tıpkı kutsal birer eş gibi görünürlerdi.

“Gök ile yerin düzeni”, devlet ile içtimaî hayat düzeninin de bir sembolü gibi idi. Onlara göre, “Gökle yer bir düzen içinde bulunurlarsa, budun ve devlet de, düzen ve asayiş içinde yaşardı”.

Bilge Kağan’ın yazıtında, Dokuz Oğuz kavminin kendi budunu olduğundan bahsediliyor ve “Tengri yir bulgakın üçün”, yani “Gökle yerin karışması sebebi ile” kendilerine düşman olduğundan söz açılıyordu. Yerle gök niçin karışmıştır ve bunun için de, kendi budunu olan “Dokuz Oğuz kavmi, Bilge Kağan’a niçin düşman olmuştur” Tabiî olarak, bunun izahı güçtür.

3. YERLE GÖK, BERABER YARATILDI

“Eski Türkler yerin de, Gökle birlikte yaratılmış olduğuna inanırlardı”:

Gökle ilgili bölümümüzde, gerçek ve sonsuz gökten başka, dünyayı bir kubbe gibi kaplayan maddî bir göğün varlığından da söz açmıştık. Göktürk yazıtlarında, “Yukarıda mavi gök ve aşağıda yağız yer yaratıldığı zaman” şeklinde söylenen meşhur giriş, hafızamızdadır. Az önce Kutadgu Bilig’den aldığımız bir şiir de, yine buna benser bir ifade görmüştük. Kutadgu-Bilig elbetteki, kuvvetli bir şekilde, İslamiyetin tesirleri altına girmişti. Buna rağmen, eski Türk dilinde ve edebiyatında kullanılan deyimler kaybolmamış ve o çağda da devam edegelmişti. Meselâ Göktürk yazıtları göğün yüksekliği için “Üze” sıfatını kullanırlardı. Kutadgu-Bilig de ise, bu sıfatın yerine, yine aynı anlamdaki “Ediz” sözü geçmişti. Göktürkler, yerin kainattaki yerini göstermek için “asra” deyimini kullanıyorlardı. Eski türkçede as sözü, “aşağı” demektir. Göktürkler, yere asra (= as-ra) demekle de, aşağıya doğru bir yön göstermiş oluyorlardı. Türkçedeki asra sözünün manasını daha iyi anlayabilmek için, buna örnek olarak başka bir deyimi de gösterelim. Meselâ eski ve yeni türkçede song, yani “son” sözü; sonuy, yani belirli ve tayin edilmiş bir son ucu (terminus) gösteriyordu. ‘Son’ sözüne bir yön eki takarak, sonra (= son-ra) dediğimiz zaman, durum değişiyor ve söz, kendi kendine iki ayrı anlam ifade etmeğe başlıyordu. Bu anlamlardan birincisi, sona doğru bir gidiştir; diğeri de son denen noktadan, sonsuzluğa kadar uzanan bir mesafedir. Kanaatımıza göre Göktürkler, “asra yağız yir” derler iken, yalnızca “aşağıda yağız yer” demiyorlardı. Yeryüzünde, karanlık sonsuzluklara kadar gider “yer ve yeraltı dünyası” da, bu anlamın içine giriyordu.

Kutadgu-Bilig’in İslamiyetin tesirleri altına girdiği bir gerçekti. Fakat şimdiye kadar, “bu eser İran edebiyatının tesirleri altına girmiştir”, denmiştir de; kelimeler, deyimler ve cümleler bakımından eski Türk dilini ve edebiyatını devam ettirmiştir, denmemiştir. Bir edebiyatın en kuvvetli silâhı, kendi dilidir. Eski dilini kaybetmemiş bir edebiyat, nasıl oluyor da, İran edebiyatının bir kopyası sayılıyordu? İşte anlaşılmayan nokta bu idi. Kutadgu-Bilig’den, yerle göğü yaratan için söylenmiş iki cümle alalım:

1. “Yerin, kökni yaratgan”: “Yeri, göğü yaratan!”
2. “Yerli, kökli yaratgan”: “(Kainatı), yerli, göklü, yaratan”,

Şüphesiz ki bu her iki cümle de, İsl’miyetin tesiri altında olarak söylenmişti. Fakat bu sözlerin, türkçe bakımından olduğu kadar, mana itibarı ile de, müslüman olmayan Göktürk yazıtlarından bir farkı yoktu. Bunun nedeni de, eski Türk dini ile İslâmiyet arasında, büyük farkların bulunmasından ileri geliyordu.

4. ÇÖKEN VE BATAN MADDİ DÜNYA

Eski Türkçedeki “yer” sözü, yeni Türkçede olduğu gibi, “dünya” anlamına da geliyordu. Meselâ şu eski Türkçe metinde “şafağın söküşü ve güneşin doğuşu ile dünyanın nasıl aydınlandığı”, şöyle anlatılıyordu. “Şafak söktü, dünya aydınlandı; gün doğunca her şeyin üzeri ışık doldu”. Eski ve yeni Türkçede”katı yer” dediğimiz zaman, sert toprak aklımıza gelir. Bu deyim, Avrupa dillerinde de vardır. Yerin bütün sertliğine katılığına rağmen, yerin çökmesi, bir benzetme, bir atasözü gibi de olsa, eski Türk edebiyatında az çok yer almıştır:

“Ey Türk milleti!
“Gök yıkılmasa,
“Yer çökmese,
“Seni, kim ortadan kaldırabilir?…”

Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, göğü yıkılabilen bir kabuk gibi düşünen eski Türkler, yerin de bir çatısı olduğuna inanıyorlar. En büyük felaket ve belki de “kıyamet”, göğün çökmesi ve yerin de yıkılması idi.

Bu düşünce, bugünkü konuşmalarımızda da yer almıştır. Osmanlı edebiyatında bile, “büyük bir ordudan” söz açılırken, “Yer götürmez asker” denirdi. Yerin taşımayacağını söylemek sureti ile, ordunun büyüklüğünü ifade etmek isterlerdi.

Altay dağlarında oturan Türkler bile, “Bu yerding üstündö”, yani “Bu yerin üstünde” derler iken, “bu dünyanın üstünde” demek isterlerdi. Altaylılar yer sözünü, yalnızca “dünya” için kullanırlarken, “Rusya” ve “Çin” gibi devlet ve ülkeleri ifade etmek için de, “Orus yeri”, “Kıtay yeri” demekten geri kalmazlardı.

Yazar diwun

Exit mobile version